Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Noćni rad radnika prema odredbama Zakona o radu

25.1.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

2017.02.1.2 Noćni rad radnika prema odredbama Zakona o radu

Alan Vajda, mag. iur

Navedeni stručnim radom dajemo prikaz noćnog rada radnika sukladno odredbama Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14). Obzirom da je Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14.) reguliran pojam rada noćnog rada radnika, navedenim stručnim radom obrađujemo problematiku noćnog rada radnika, odnosno upravnih mjera i novčanih kazni koje se izriču u upravnom i prekršajnom postupku kod provedbe inspekcijskog nadzora iz područja radnih odnosa.

Osnovni pojmovi

Noćni rad radnika je rad koji radnik obavlja u vremenu između dvadeset dva sata uvečer i šest sati ujutro idućega dana, a u poljoprivredi između dvadeset dva sata uvečer i pet sati ujutro idućega dana, osim ako za određeni slučaj, Zakonom o radu ili nekim drugim zakonom, propisom, kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između poslodavca i radničkog vijeća nije drukčije određeno. Međutim, za maloljetne osobe zaposlene u industriji, rad u vremenu između devetnaest sati uvečer i sedam sati ujutro idućega dana, smatra se noćnim radom, dok je to za maloljetne osobe zaposlene izvan industrije, rad u vremenu između dvadeset sati uvečer i šest sati ujutro idućega dana. Ujedno napominjemo da je ministarstvo rada i mirovinskog sustava Pravilnikom o djelatnostima koje se smatraju industrijom (Narodne novine, br. 32/15.) propisalo djelatnosti koje se smatraju industrijom, time da se navedene djelatnosti zasnivaju na Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007. (Narodne novine, br. 58/07. i 72/07.) te su razvrstane u područja: 1) B - Rudarstvo, 2) C - Prerađivačka industrija, 3) D - Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, 4) E - Opskrba vodom: uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša i 5) F - Građevinarstvo. Noćni radnik je onaj radnik koji prema svom dnevnom rasporedu radnog vremena redovito radi najmanje tri sata u vremenu noćnog rada, ili koji tijekom uzastopnih dvanaest mjeseci radi najmanje trećinu svoga radnog vremena u vremenu noćnoga rada, time da on ne smije tijekom razdoblja od četiri mjeseca u noćnom radu raditi duže od prosječnih osam sati tijekom svakih dvadeset četiri sata. Ako je temeljem procjene opasnosti izrađene u skladu s posebnim propisima o zaštiti na radu, noćni radnik na radu izložen osobitoj opasnosti ili teškom fizičkom ili mentalnom naporu, poslodavac je takvom radniku dužan utvrditi raspored radnog vremena tako da ne radi više od osam sati tijekom razdoblja od dvadeset četiri sata u kojem radi noću.

Zabrana noćnog rada radnika

Odredbom članka 70. Zakona o radu propisana je zabrana noćnog rada maloljetnika, osim ako je takav rad privremeno prijeko potreban u djelatnostima koje su uređene posebnim propisima, a ne mogu ga obaviti punoljetni radnici, u kojem slučaju maloljetnik ne smije raditi u razdoblju od ponoći do četiri sata ujutro, niti smije raditi duže od osam sati tijekom razdoblja od dvadeset četiri sata u kojem radi noću, time da je poslodavac dužan osigurati da se takav rad obavlja pod nadzorom punoljetne osobe.

Obveze poslodavca prema noćnim i smjenskim radnicima

Poslodavac je pri organizaciji noćnog rada ili rada u smjeni dužan voditi osobitu brigu o organizaciji rada prilagođenoj radniku te o sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima u skladu s naravi posla koji se obavlja noću ili u smjeni.

Poslodavac je dužan noćnim radnicima osigurati sigurnost i zdravstvenu zaštitu u skladu s naravi posla koji se obavlja, kao i sredstva zaštite i prevencije koja odgovaraju i primjenjuju se na sve ostale radnike i dostupna su u svako doba. Stoga je noćnom radniku, poslodavac dužan prije početka rada, kao i redovito tijekom trajanja rada noćnog radnika, omogućiti zdravstvene preglede uz iznimku da se onom noćnom radniku koji radi na poslovima s posebnim uvjetima rada zdravstveni pregled obavlja u skladu s propisima zaštite na radu, time da trošak navedenog zdravstvenog pregleda snosi poslodavac. Međutim, ako se navedenim zdravstvenim pregledom utvrdi da noćni radnik zbog noćnog rada ima zdravstvenih problema, poslodavac mu je dužan rasporedom radnog vremena osigurati obavljanje istih poslova izvan noćnog rada. Također, ako poslodavac noćnom radniku ne može osigurati obavljanje poslova izvan noćnoga rada, dužan mu je ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova izvan noćnoga rada za koje je sposoban, a koji, što je više moguće, moraju odgovarati poslovima na kojima je radnik prethodno radio.

Pravo noćnog radnika na povećanu plaću

Sukladno odredbi članka 94. Zakona o radu propisano je da za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, radnik ostvaruje pravo na povećanu plaću.

Upravne mjere u svezi noćnog rada radnika

Upravne mjere regulirane su odredbom članka 226. Zakona o radu koji propisuje da će u provedbi inspekcijskog nadzora u području rada, inspektor usmenim rješenjem u zapisniku poslodavcu narediti da u ostavljenom roku:

  1. rad noćnog radnika koji obavlja noćni rad, ako tijekom razdoblja od 4 mjeseca noćni rad traje duže od prosječno 8 sati tijekom svakih 24 sata (članak 69. stavak 6.)
  2. noćnom radniku, koji je temeljem procjene opasnosti u radu izložen osobitoj opasnosti ili teškom fizičkom ili mentalnom naporu, noćni rad duži od 8 sati u razdoblju od 24 sata (članak 69. stavak 7.)
  3. noćni rad maloljetnika ako je protivan odredbama ovoga Zakona, ili nije osigurano da se takav rad obavlja pod nadzorom punoljetne osobe (članak 70.)
  4. noćni rad radnika kod poslodavca kod kojeg je rad organiziran u smjenama, koje uključuju i noćni rad, a koji radi u noćnoj smjeni uzastopce duže od jednog tjedna (članak 71. stavak 3.).

Najteži prekršaji poslodavca u svezi noćnog rada radnika

Odredbom članka 229. Zakona o radu propisani su najteži prekršaji poslodavca, te će se novčanom kaznom od 61.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit se za prekršaj poslodavac pravna osoba, odnosno novčanom kaznom od 7.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe. Međutim, ako je prekršaj iz počinjen u odnosu na maloljetnika, iznos novčane kazne

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: