Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu - Članak 18. (ZOR)

28.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.1.9 Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu - Članak 18. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Ako se radnika privremeno upućuje na rad u inozemstvo u neprekidnom trajanju dužem od trideset dana, pisani ugovor o radu ili pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu prije odlaska u inozemstvo mora, osim podataka iz članka 15. ovoga Zakona, sadržavati i dodatne podatke o:

  1. trajanju rada u inozemstvu
  2. rasporedu radnog vremena
  3. neradnim danima i blagdanima u koje radnik ima pravo ne raditi uz naknadu plaće
  4. novčanoj jedinici u kojoj će se isplaćivati plaća
  5. drugim primanjima u novcu i naravi na koja će radnik imati pravo za vrijeme rada u inozemstvu
  6. uvjetima vraćanja u zemlju.

(2) Umjesto podataka iz stavka 1. točaka 2., 3., 4. i 5. ovoga članka, može se u ugovoru, odnosno potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu, uputiti na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuju ta pitanja.

(3) Primjerak prijave na obvezno zdravstveno osiguranje tijekom trajanja rada u inozemstvu, poslodavac mora uručiti radniku prije odlaska u inozemstvo, ako ga je na to osiguranje dužan osigurati prema posebnom propisu.

(4) Ako poslodavac upućuje svoga radnika u s njim povezano društvo u smislu posebnog propisa o trgovačkim društvima, koje ima poslovni nastan u inozemstvu, poslodavac može radnika, uz njegovu pisanu suglasnost, privremeno u trajanju od najduže dvije godine, ustupiti tom društvu na temelju sporazuma sklopljenog između povezanih poslodavaca.

(5) Na ustupanje iz stavka 4. ovoga članka, ne primjenjuju se odredbe poglavlja 6. ovoga Zakona o privremenom zapošljavanju.


Ovim je člankom propisan obvezan sadržaj ugovora o radu u slučaju upućivanja radnika na rad u inozemstvo. Poslodavac i radnik potpuno su slobodni odabrati način uređenja ovih obveznih pitanja radnopravnog odnosa u konkretnom slučaju upućivanja radnika na rad u inozemstvo, ali to što su dogovorili nužno mora biti navedeno u samom ugovoru ili dodatku (aneksu) ugovora o radu, kako bi poslodavac izbjegao novčanu kaznu za prekršaj. Naravno, kao i u drugim situacijama u kojima je neko pitanje već uređeno određenim drugim izvorom radnog prava, dopušteno je u samom ugovoru jednostavno uputiti na taj izvor, umjesto ponovnog navođenja svega što o tome govori taj drugi izvor radnog prava u samom ugovoru. Primjerak prijave na obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju upućivanja radnika na rad u inozemstvo, poslodavac je dužan radniku uručiti prije radnikova polaska u inozemstvo. Za detalje u svezi plaćanja dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje najbolje je konzultirati se s mjesno nadležnom ustrojstvenom jedinicom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dužnost plaćanja dodatnog doprinosa propisana je Zakonom o doprinosima (Narodne novine 84/2008, 152/2008, 94/2009, 18/2011, 22/2012, 144/2012, 148/2013, 41/2014, 143/2014, 115/2016 i 106/2018), konkretno, odredbom čl. 188 upravo poslodavca.

Odluka poslodavca o upućivanju radnika na rad u inozemstvo mogla bi imati slijedeći sadržaj:

***


Temeljem odredbe članka 18. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14), te članka 3. st. 1. i članka 47. st. 1. Pravilnika o radu društva, od 21. lipnja 2019. godine (stupio na snagu dana 1. srpnja 2019. godine), Uprava društva Poslodavac d.o.o. Zagreb, Ilica 113, OIB: 12345678901, po svome jedinome članu, gosp. Marku Ivaniću, dana 16.siječnja 2020. godine donijela je sljedeću:

ODLUKU O UPUĆIVANJU NA RAD U INOZEMSTVO

I.

IVAN MARKOVIĆ, radnik društva Poslodavac d.o.o. zaposlen na radnom mjestu „komercijalista” temeljem Ugovora o radu na neodređeno vrijeme od 1. rujna 2019. godine, Aneksa Ugovoru o radu od 1. listopada 2019. godine i Aneksa Ugovoru o radu od 1. studenog 2019. godine, upućuje se na rad u inozemstvo, u Kraljevinu Tajland, grad Pattaya, radi istraživanja tržišta u pogledu registriranih djelatnosti društva Poslodavac d.o.o., izvida mogućnosti plasiranja proizvoda i/ili usluga društva Poslodavac d.o.o. na tajlandskom tržištu i provedbe pripremnih radova u svrhu osnivanja podružnice društva Poslodavac d.o.o. u Kraljevini Tajland.

II.

Radnik se upućuje na rad u inozemstvo na rok od 6 (šest) mjeseci, počevši od 1. kolovoza 2020. godine. Troškove putovanja i vraćanja (repatrijacije) Radnika snosit će Poslodavac.

III.

Radnik i Poslodavac sklopit će temeljem ove Odluke o upućivanju Dodatak Ugovoru o radu na neodređeno vrijeme kojim će regulirati svoja prava i obveze u skladu s odredbom čl. 18 o radu.

IV.

Radnik je dužan pristupiti obveznom liječničkom pregledu kod specijalista medicine rada u svrhu utvrđivanja sposobnosti za obavljanje poslova temeljem ove Odluke, nakon čega će se, pod uvjetom pozitivnog liječničkog mišljenja, pristupiti sklapanju Dodatka iz prethodne točke ove Odluke. Troškove

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: