Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ogledni primjerak Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina

27.6.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

6.5.2.1 Ogledni primjerak Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina

Tomislava Furčić dipl.iur.

Preuzmite

Napomena: Ogledni primjerak Ugovora o posredovanju u prometu nekretnina koji se nalazi u nastavku je potrebno uskladiti s Općim uvjetima poslovanja posrednika (koje je posrednik dužan odrediti sukladno odredbi članka 18. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina).

__________________, s prebivalištem u _________, ____________, OIB: _______________, s jedne strane kao nalogodavatelj (dalje: nalogodavatelj)

i

__________________, sa sjedištem u ___________, _______________, OIB: _______________, zastupano po ovlaštenoj osobi _________________, s druge strane kao posrednik (dalje: posrednik)

zaključili su slijedeći

UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINA

Predmet ugovora; opis nekretnine; cijena

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se potpisom ovog Ugovora posrednik obvezuje nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s nalogodavcem pregovarala o kupnji/prodaji/najmu nekretnine označene u zemljišnim knjigama kao (dalje: nekretnina):

Općinski sud u

 

k.č.br:

 

zk.ul.br.

 

poduložak br:

 

etaža:

 

k.o.:

 

vlasnik:

 

opis nekretnine:

 

tereti (uknjiženi i/ili neuknjiženi):

 

Početna cijena nekretnine:

 

Potpisom ovog Ugovora nalogodavac jamči posredniku da navedena cijena nije veća od cijene po kojoj istu nekretninu nudi nalogodavac sam, niti od cijene po kojoj tu nekretninu nude drugi posrednici po izboru nalogodavca, te se u protivnom obvezuje podmiriti posredniku štetu koja zbog toga nastane.

Posrednička naknada

Članak 2.

Za obavljeno posredovanje posredniku pripada posrednička naknada u visini od _____ % od konačne prodajne cijene, uvećano za PDV, te je istu nalogodavac dužan isplatiti posredniku u cijelosti na dan plaćanja kapare/danom plaćanja kupoprodajne cijene/na dan sklapanja predugovora/ugovora i sl., a na temelju računa ispostavljenog od strane posrednika.

Posrednik ostvaruje pravo na ugovorenu posredničku nagradu u cijelosti u slučaju da nalogodavac, odnosno vlasnik ili suvlasnik nekretnine sklopi predugovor, odnosno kupoprodajni ugovor sa kupcem dovedenim u vezu posredovanjem posrednika.

Smatra se da je posredovanje obavljeno i u slučaju da je kupoprodaja zaključena predugovorom ili kupoprodajnim ugovorom sa članovima obitelji kupca kojeg je sa nalogodavcem u vezu doveo posrednik, ili s trgovačkim društvom koje je u vlasništvu ili suvlasništvu kupca, te i u slučaju da je trgovačko društvo vlasništvo ili suvlasništvo članova obitelji kupca ili da kupac u istoj ima utjecaj kroz funkciju koju obavlja.

Nakon prestanka ovog ugovora posrednik ima pravo na naknadu u roku do 12 mjeseci i u slučajevima kad nalogodavac sklopi s trećom osobom pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ovog ugovora.


Obveze posrednika

Članak 3.

Potpisom ovog ugovora posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:

  • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posla koji je predmet ovog ugovora,

  • upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,

  • pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini,

  • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te eventualno izvršiti sve druge radnje ukoliko su iste dogovorene ovim ugovorom, koje radnje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što posrednik ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,

  • omogućiti pregled nekretnina,

  • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,

  • čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: