Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Primjer ugovora o zajedničkom ulaganju

18.8.2014, , Izvor: Verlag Dashöfer

10.9.1 Primjer ugovora o zajedničkom ulaganju

Kristina Alija i Darko Graf


Preuzmite

PARTNER 1, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 1, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem subjekta upisa (MBS): 123456789, OIB: 123456748912, koje zastupa g. Ivan Ivić, predsjednik uprave (dalje u tekstu: „Partner 1“)

i

PARTNER 2, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 2, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem subjekta upisa (MBS): 456789123, OIB: 789456123, koje zastupa g. Marko Marković, direktor društva (dalje u tekstu: „Partner 2“)

i

PARTNER 3, sa sjedištem u Zagreb, Ilica 3, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem subjekta upisa (MBS): 987654321, OIB: 65498732112, koje zastupa g. Pero Perić, direktor društva (dalje u tekstu: „Partner 3“)


sklopili su dana 20. prosinca 2013. godine u Zagrebu slijedeći :


UGOVOR O 
ZAJEDNIČKOM ULAGANJU

Članak 1.
Predmet Ugovora


Ovim Ugovorom ugovorne strane suglasno utvrđuju osnovna prava i obveze u svezi poslovne suradnje, odnosno, zajedničkog ulaganja koje je predmet ovog Ugovora, polazeći pri tom od slijedećih postavki:

i. Partner 1 je trgovačko društvo koje se bavi __________________;
ii. Partner 2 je trgovačko društvo koja se bavi __________________;
iii. Partner 3 je trgovačko društvo koja se bavi __________________.

Članak 2.Zajednički cilj ugovornih strana ovog Ugovora jest ______________________ (npr. izgradnja stambeno-poslovne zgrade u Zagrebu, na adresi...) sve sukladno dokumentaciji priloženoj ovom Ugovoru, primjenjivim propisima, pravilima struke, tehničkim normativima i standardima.Članak 3.
Obveze Partnera 1Sukladno odredbama članka 2. ovog Ugovora, a u svrhu realizacije u njemu opisanog zajedničkog cilja ugovornih strana, ugovorne strane suglasno utvrđuju da se potpisom ovog Ugovora Partner 1 obvezuje uložiti iznos od 5.000.000,00 kuna ili u financijskom obliku ili u obliku isporuke određenih dobara u novčanoj protuvrijednosti navedenog iznosa.Članak 4.
Obveze Partnera 2Sukladno odredbama članka 2. ovog Ugovora, a u svrhu realizacije u njemu opisanog zajedničkog cilja ugovornih strana, ugovorne strane suglasno utvrđuju da se potpisom ovog Ugovora Partner 2 obvezuje izraditi svu projektnu dokumentaciju i provoditi cjelokupni projekt opisan člankom 2. ovog Ugovora, ukupna novčana protuvrijednost kojih radnji iznosi 5.000.000,00 kuna.Članak 5.
Obveze Partnera 3


Sukladno odredbama članka 2. ovog Ugovora, a u svrhu realizacije u njemu opisanog zajedničkog cilja ugovornih strana, ugovorne strane suglasno utvrđuju da se potpisom ovog Ugovora Partner 3 obvezuje uložiti zemljište u svom vlasništvu na kojem će biti sagrađena stambeno-poslovna zgrada iz članka 2. ovog Ugovora, zajedno s pripadajućom infrastrukturom, novčane protuvrijednosti 5.000.000,00 kuna.Članak 6.Ugovorne strane suglasno utvrđuju da temeljem ovim Ugovorom propisanog zajedničkog ulaganja, Partner 1, Partner 2 i Partner 3, stječu, u zamjenu za svoje, ovim Ugovorom opisane uloge, vlasništvo u novoosnovanom društvu s ograničenom odgovornošću pod nazivom STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 1, i to kako slijedi: 

Partner 1 stječe poslovni udio u društvu STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA d.o.o. u nominalnom iznosu od 6.666,66 kuna, što čini 33,33% ukupnog temeljenog kapitala društva STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA d.o.o. u nominalnom iznosu od 20.000,00 kuna; • Partner 2 stječe poslovni udio u društvu STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA d.o.o. u nominalnom iznosu od 6.666,66 kuna, što čini 33,33% ukupnog temeljenog kapitala društva STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA d.o.o. u nominalnom iznosu od 20.000,00 kuna; • Partner 3 stječe poslovni udio u društvu STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA d.o.o.u nominalnom iznosu od 6.666,66 kuna, što čini 33,33% ukupnog temeljenog kapitala društva STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA d.o.o. u nominalnom iznosu od 20.000,00 kuna;

Članak 7.
Trajanje i raskid UgovoraOvaj Ugovor sklapa se na neodređeno vremensko razdoblje, a stupa na snagu danom potpisivanja od strane svih ugovornih strana.Članak 8.


(1) Ako bilo koja ugovorna strana povrijedi koju od obveza preuzetu ovim Ugovorom i/ili počini propust bilo koje svoje obveze/radnje, koja se sukladno odredbama ovog Ugovora može razumno smatrati bitnom, druge će ugovorne strane biti ovlaštene odmah raskinuti ovaj Ugovor, a ugovorna strana koja je prouzročila raskid bit će obvezna u potpunosti nadoknaditi drugim ugovornim stranama sve troškove i/ili štetu prouzročenu navedenom povredom/propustom. Izjava o raskidu dostavlja se suprotnoj ugovornoj strani u pisanom obliku poštom preporučeno, pri čemu će se datumom raskida Ugovora smatrati dan primitka izjave o raskidu.


(2) Propust ugovorne strane da ispuni bilo koju od svojih prethodno navedenih obveza, neće se smatrati povredom ili propustom

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: