Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ugovor o djelu vs ugovor o autorskom djelu

22.9.2015, , Izvor: Verlag Dashöfer

4.1 Ugovor o djelu vs ugovor o autorskom djelu

Dolores Radovčić mag. iur. predavač

Uvod

U ovom radu analizirat ću razlike i sličnosti između ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu s naglaskom na razlike s aspekta obveznih davanja.

Ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu imaju niz zajedničkih točaka, ali postoji i jasno utvrđena granica koja ih razdvaja.

Pojam ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu

Ugovor o djelu definiran je u čl. 590. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 63/08, 134/09, 96/13, 78/15) na slijedeći način:

„Ugovorom o djelu izvođač se obvezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i sl., a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu“

Obilježja ugovora o djelu su:

· Izvođač radi za naručitelja samostalno i neovisno o naručitelju djela

· Izvođač u pravilu ne obavlja poslove u radnom vremenu, nego prema svojoj organizaciji

· Izvođač posao obavlja osobno, ali najčešće ga može povjeriti i trećim osobama

· Za obavljeni posao izvođač prima naknadu najčešće po obavljenom poslu, odnosno po predaji djela

· Izvođač posao obavlja u prostoru kojeg sam odredi

Sva obilježja ugovora o djelu su ujedno i obilježja ugovora o autorskom djelu.

Za definiranje ugovora o autorskom djelu prvo moramo definirati što sve može biti autorsko djelo. Prema čl. 5. st.1. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14) autorsko djelo je „originalna intelektualna tvorevina iz književnoga, znanstvenog i umjetničkog područja koja ima individalni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu ako ovim zakonom nije drukčije određeno.“

U čl.5.st.2. istog zakona taksativno su nabrojane sve vrste autorskih djela:

· Jezična djela

· Glazbena djela

· Dramska i dramsko-glazbena djela

· Koreografska i pantomimska djela

· Djela likovne umjetnosti

· Djela arhitekture

· Djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna

· Fotografska djela

· Audiovizualna djela

· Kartografska djela

· Prikazi znanstvene ili tehničke prirode

Zakon o autorskom pravu i srodnim djelatnostima spominje više vrsta ugovora: autorskopravni ugovor, nakladnički ugovor, ugovor o izvođenju autorskog djela, ugovor o scenskom prikazivanju autorskog djela, ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi te ugovor o audiovizualnoj produkciji, pod izrazom ugovor o autorskom djelu misli se na ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi.

Ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi definiran je u čl. 73. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima: „Ugovorom o stvaranju autorskog djela po narudžbi autor se obvezuje stvoriti određeno autorsko djelo i primjerak tog djela predati naručitelju, a naručitelj se obvezuje autoru za to isplatiti ugovorenu naknadu ako ugovorom nije drukčije određeno.“

Usporedimo li to s člankom 590. Zakona o obveznim odnosima, u kojem je definiran ugovor o djelu, primjećujemo da je jedina razlika u tome što jedan članak govori o autorskom djelu, a drugi o „običnom“ djelu.

Naručitelj autorskog djela mogao bi pretpostavitit da će njemu sklapanjem ugovora automatski pripasti i autorsko pravo, međutim čl.74. st.2. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima navodi se slijedeće: „Ako ovim zakonom ili ugovorom nije drukčije određeno, autorsko pravo na naručenom djelu zadržava autor bez ograničenja.“

Obavezna davanja

Vrlo bitna razlika između ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu je u visini stopa poreza i doprinosa.

Na primitke po osnovi ugovora o djelu plaća se: doprinos za mirovinsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje, porez na dohodak i prirez. Obračun po osnovi ugovora o djelu vrši se sukladno odredbama

· Zakona o porezu na dohodak (NN 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 125/13, 148/13, 143/14), 

· Pravilnika o porezu na dohodak (NN 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14),

· Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 90/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14)

· Pravilnika o doprinosima (NN 2/09, 9/09, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 12/14, 157/14),

· Obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine/grada koji su propisali obvezu plaćanja prireza, plaćaju i prirez porezu na dohodak.

Davanja po osnovi ugovora o djelu ovise o tome uplaćuje li se doprinos za mirovinsko osiguranje za 1. stup, za 1. i 2. stup ili je izvođač djela umirovljenik.

Naknada izvođaču može se ugovoriti u bruto ili neto iznosu.

U sljedećoj tablici prikazane su sve novčane obveze koje naručitelj djela mora podmiriti.

Ugovor o djelu

 

Prvi stup MIO

 

Prvi i drugi stup MIO

 

Autorski honorar

 

Ukupni trošak

 

Zbroj bruto iznosa i doprinosa za zdravstveno osiguranje

 

Zbroj bruto iznosa i doprinosa za zdravstveno osiguranje

 

Bruto primitak

 
 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: